26 - To Which Church Should We Go?

Unfortunately, I can't give you a full list of things you should look for, but I can give you three pointers to help you find a good place of worship. You should find one that...

1) Believes the bible, and encourages members to read the bible.

2) Believes the biblical doctrine of the trinity.

3) Believes that faith alone is a necessary requirement of salvation.

Conley: George, I'm very excited that you've begun reading the bible, and I'm going to pray for you, that God will bring you to the truth.

Mark: Thanks, I appreciate that.

Conley: While the Iglesia Ni Cristo claims that all their teaching comes from the bible, what they teach is not at all what the bible actually teaches. I am praying that you consider the verses in this booklet. Be like the Bereans, and examine the scriptures to see if what I'm saying is true. It is not enough to trust a minister. God's word, the bible, must be your final authority. For more resources, you can visit our website at trueiglesia.org. If you have any questions, I'd be glad to answer them. You can email me at xcco3x@gmail.com, or chat with us at http://trueiglesia.org/chat.

1. Malungkot sabihin na hindi ko maibibigay sa iyo ng buong listahan kung ano ang batayan kung ano ang iyong hahanapin. Pero pwede kong ibigay sayo ang ilang bagay na makakatulong sa pahahanap ang lugar kung saan ka pwede sumamba. Hanapin mo ang Iglesia: 2. 1. Na Naniniwala sa biblia and nag-iingganyo sa pagbabasa ng biblia, 2. Naniniwala sa patungkol sa Trinidad at 3. Naniniwala na ang pananampalataya lamang ang kailangan sa kaligtasan. 3. Jorge, natutuwa ako ikaw ay nagbabasa na ngayon ng biblia. At patuloy akong mananalangin para sa iyo na ang Diyos ang maggabay sa iyo sa katotohanan. 4. Salamat. 5. Matapos kung malaman patungkol sa Iglesia Ni Cristo sa America. Gusto kong bumalik sa Pilipinas para sa pagdiwang ng sentenaryo at kausapin kayo. Ako ay nagdadasal na makakatulong ang mga bersikulong na sa polyetong ito. Tularan ninyo ang mga taga Berea na pinagaaralan ang biblia at hanapin kung ang mga itinuturo ay tutuo at makikita sa biblia. Sinasabi nila ang kanilang pagtuturo ay na sa biblia, ngunit ang kanila itinuturo ay hindi angkop sa sinasaysay sa biblia. Hindi sapat and maniwala sa ministro. Ang salita ng Diyos at sapat at ito lamang ang dapat na may awtoridad. Para sa mga pwedeng pagkukunan ng kaalaman, bisitahin ninyo ang aming website na trueiglesia.org. Kung kayo ay may katanungan, ipadala ninyo ito sa Conley@trueiglesia.org at kayo’y aking sasagutin.