25 - Severed From Christ

Mark: I don't know, it seems safer to rely on our works in addition to our faith, instead of just having faith.

Conley: If you rely on your obedience to God's law in addition to your faith, then you aren't putting all your faith in Jesus! You are putting your faith in yourself. The bible says that if you rely on your own works you won't be saved.

Bible: Galatians 5:4. You are severed from Christ, you who would be justified by the law, you have fallen from grace. You have to trust in Jesus alone for salvation, not Jesus plus something else but Jesus alone. Salvation does not come throuh the church or through our good deeds, but through Christ. If we repent and believe in him for the forgiveness of our sins, we will be saved.

Mark: Alright, I'll have to think about this some more. For now, let's say you're right... You said earlier that the bible defines the church as all who believe, and not a specific organization. Where should Christians go to worship?

1. Hindi ako sigurado, mas mabuting maniwala sa paggawa ng mabuti dagdag sa panampalataya, kaysa sa pananampalataya lamang. 2. Kung ikay ay magdedepende sa iyong pagsunod sa kautusan ng Diyos dagdag sa iyong pananampalataya, edi ang pananampalataya mo ay hindi para kay Jesus kundi para sa iyong sarili lamang. Sinasabi nga ng biblia na kapag ikaw ay tumitingin sa iyong gawa, hindi ka maliligtas sa kapahamakan. 3. Dapat mong paniwalaan si Jesus lamang para sa iyong kaligtasan. At hindi si Jesus at ang iyong mga gawa. Pero, ang kaligtasan kay Jesus lamang ay hindi nanggagaling sa Iglesia o sa paggawa ng mabuti. Kung tayo ang nagsisisi and nanampalataya kay Jesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tayo ay maliligtas. 4. Gal. 5:4 “Kayo'y hiwalay kay Cristo, kayong nangagiibig na ariing-ganap ng kautusan; nangahulog kayo mula sa biyaya.” 5. O sige, pag-iisipan ko ang mga ito. 6. Para sa ngayon, sabihin nating tama ka… Sinabi mo kanina na sa biblia ang Iglesia ay ang mga miyembro ng mga nangagsisampalataya kay Jesus at hindi anumang organisasyon. Saan ang mga Kristiano pumupunta para sumamba?