2 - Iglesia Ni Cristo Bible Study

Conley: Since everything we know about God and Man comes from the bible, I needed to know what the INC believed about the Bible.

Minister: We believe that the bible is the word of God, but it can only be understood if a messenger teaches it to you. Romans 10:14-15 says "How are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they-- are sent?" Any questions?

Conley: But that passage isn't saying that you need a messenger to explain the Bible!

Bible: Romans 10:14-17. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written "How beautiful are the feet of those who preach the good news!"

Conley: Romans 10:14 is saying that people who have never heard the bible need someone to deliver it to them, not explain it to them.

1. Dahil ang lahat ng kaalaman patungkol sa Diyos at sa tao ay na sa biblia… 2. Kailangan kong malaman kung ano ang paniniwala ng INC patungkol sa biblia. 3. Kami ay naniniwala na ang biblia ay salita ng Diyos. Ngunit maiintindihan lamang ito sa tulong ng tagapagturo na ministro. Sa Roma 10:14-15a nakasaad “14 Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? 15 At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo?” May katanungan ba? 4. Pero, hindi po isinasaad ng mga bersikulo na kailangan ng tagapagturo na ministro para maipaliwanag ang biblia 5. Sa Roma 10:14-17 “14 Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? 15 At paano silang magsisipangaral, kung hindi sila nga sinugo? gaya nga ng nasusulat, Anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti! 6. Sa Roma 10:14 sinasabi na ang mga taong hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos (biblia) ay nangangailangan ng taong tagapaghatid nito, pero hindi sinasabi na ito’y dapat ipaliwanag sa kanila.