3 - The Holy Spirit Teaches the Bible

Bible: But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah says, "Who has believed what he has heard from us?" So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ.

Conley: Romans 10:17 tells us that faith comes though hearing the words of Christ that are written in the bible, not from hearing the words of a minister.

Minister: But the bible is shrouded in mystery, how can you understand it without a messenger to explain it?

Conley: That's what the Holy Spirit is for! Paul says it's the Holy Spirit who teaches us.

Bible: 1 Corinthians 2:12-13. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given by God. And we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit, interpreting spiritual truths to those who are spiritual.

1. 16 Datapuwa't hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Sapagka't sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming balita? 17Kaya nga ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.” 2. Sa Roma 10:17 sinasabi sa atin na ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkikinig sa salita ni Cristo na nakasulat sa biblia, hindi sa pakikinig sa mga salita o paliwanag na nagmumula sa ministro. 3. Pero ang biblia ay misteryoso, paano ito maiintindihan kung walang tagapagturo para mapaliwanag? 4. Iyan po ang trabaho ng Espiritu Santo. 5. Ayon kay Pablo, ang Espiritu Santo ang tagapagturo sa atin. 1 Corinto 2:12-13 “12 Nguni't ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritung mula sa Diyos; upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. 13 Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu; na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa espiritu sa mga pananalitang ayon sa espiritu.”