20 - The Gospel

Conley: In addition to meeting with the minister, I spent a lot of timetalking to my new friends about the bible.

Mark: Thanks for meeting me here. I've been reading my bible a lot since we last talked.

Conley: That's great! So can you tell me what the gospel is?

Mark: The gospels... The four books at the beginning of the New Testament?

Conley: No, I mean, what is the good news that Jesus brought?

Mark: I'm not really sure, and I'm not a minister so I'm not authorized to explain.

Conley: Well, do you believe that sin is disobedience to God's law, and that everyone has sinned?

Mark: Yeah, I do.

Conley: How often do you think someone sins?

Mark: I don't know... Maybe once a week or so?

Conley: In the sermon on the mount, Jesus said that if we lust, we commit adultery in our heart, and if we are angry, we commit murder in our heart.

1. Ako ay patuloy makipagkita sa ministro at patuloy kong binibigyang oras ang pakikipagusap sa mga bago kung kaibigan patungkol sa biblia. 2. Salamat at nakipagkita ka sa akin. Mas madalas na akong nagbabasa ng biblia mula ng huli tayong magkita. Nakakatuwa naman. Siguro masasabi mo na sa aking kung ano ang ebanhelyo? 3. Ang ebanghelyo ay ang apat na libro sa simula ng bagong tipan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ano ang mabuting balita na dala ni Jesus? 4. Hindi ako sigurado. Hindi ako ministro kaya hindi ako awtorisado para magpaliwanag. 5. O sige. Ikaw ba ay naniniwala na ang kasalanan ay pagsuway sa kautusan ng Diyos at ang lahat ay nangagkasala? Sang-ayon ako. 6. Sayong tingin, gaano kadalas magkasala ang isang tao? Hindi ko alam, siguro isa sa isang linggo? 7. Sa pangangaral sa bundok, sinabi ni Jesus na kapag tayo ay nangalunya, tayo ay nagkasala dahil ito ay maypagnanasa. At kapag tayo ay galit ito’y tulad ng taong nakapatay.