23 - Works Result From Salvation

Conley: In the same way, you can observe a person's works to determine if he has the Holy Spirit or not. A true Christian will exhibit these works, a false Christian will not. The works don't cause salvation, they happen because of salvation. Saying that works cause salvation is like saying that putting fruit on a thorn tree makes it a fruit tree!

Conley: Nope.

Mark: That makes sense, but doesn't James also say that Abraham was justified by works?

Conley: He does, meaning that Abraham's faith was proven by his works.

Bible: James 2:21-23. Was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the alter? You see that faith was completed by his works, and the scripture was fulfilled that says "Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness". And he was called a friend of God.

1. Ganun din sa tao, obserbahan mo ang kanyang gawain at pagpasyahan mo kung siya ba’y ginagabayan ng Espiritu Santo. Ang tunay na Kristiyano ay mahahayag ng mga gawa. At ang huwad na Kristyano ay hindi. Ang gawa ay hindi nagiging sanhi para maligtas, kundi ito’y nahahayang dahil sa kaligtasan natagap. 2. Kung ating sinasabi na sa pamamagitan ng gawa tayo naliligtas, ito’y tulad ng isang puno na walang bunga at nilagyan lang ng mga bunga parasabihin na ito’y bunga ng puno. 3. Mali. 4. May katuturan. Pero di ba sabi ni Santiago na si Abraham ay nagging matuwid dahil sa gawa. 5. Tama, ibig sabihin ang pananampalataya ni Abraham ay pinapatunayan ng kanyang gawa. 6. Santiago 2:21-23 “21Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pagapaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. 22Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. 23Sapagka't kung ang sinoman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin.”