24 - Salvation Through Believing

James was talking about Abraham's sacrifice of his son Isaac (Genesis 15:6) which came over 20 years after he "believed God and it was counted as righteousness" (Genesis 22:9).

Conley: You see, Abraham was justified by faith long before he had any works. Paul says the same thing in Romans. If he had received righteousness by his works, he would have been able to boast before God. But God saves us through our faith instead of our works, so we cannot boast.

Bible: Romans 4:2. For if Abraham was justified by works, he has something to beast about, but not before God.

Mark: That sounds terrible! What if someone believes in Jesus but then lives a horrible life?

Conley: I already explained, someone who truly believes doesn't act that way. However, if that were the case--such as with the criminal on the cross who had no good works to show God--he would be saved.

Bible: Romans 4:5. And to the one who does not work but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is counted as righteousness.

Bible: Ephesians 2:8-9. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, 9 not a result of works, so that no one may boast.

1. Ang sinasabi ni Santiago patungkol sa pagsasakripisyo ni Abraham ng kanyang anak na si Isaac (Genesis 15:6) na mga dalawampung taong matapos siyang manampalataya sa Diyos at ito’y ibinilang na katuwiran sa kaniya. (Gen. 22:9) 2. Kaya si Abraham ay inaaring-ganap sa pananampalataya bago pa siya gumawa ng kabutihan. 3. Parehas din ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma. Na kapag siya ay naging matuwid sa pamamagitan ng gawa, edi pwede niya itong ipagmayabang sa iba. Ngunit iniligatas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus liban sa gawa para hindi natin ito pwedeng ipagmayabang. 4. Roma 4:2 “Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Diyos.” 5. Pangit yata pakingan yun. Paano kung may manampalataya kay Jesus at namuhay ng hindi ayon sa Diyos? Napaliwanag ko na sa iyo, na ang sinumang tunay na naniniwala at nananampalataya ay hindi nagiging tiwali sa kanyang pamumuhay. Ngunit kung maaalala natin ang kriminal na nasa krus katabi ni Jesus ang isa ay nagsisi sa kanyang kasalanan at wala siyang gawang pinakita, at siya ay iniligtas. 6. Roma 4:5 “Datapuwa't sa kaniya na hindi gumagawa, nguni't sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kaniyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran.” 7. Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili; hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman.