4 - The Holy Spirit Wrote the Bible

Conley: The Holy Spirit wrote the bible, and we have to rely on him to explain it. Human teachers can be helpful, but if we trust any human over the anointing of the Holy Spirit, we will be deceived.

Bible: 1 John 2:26-27. I write these things to you about those who are trying to deceive you. But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you, but as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie-- just as it has taught you, abide in Him.

Conley: I tried to explain to the minister that the Bible was written for everyone to read and understand with the help of the Spirit. Even though I showed him scripture that said exactly that, I don't think he believed me.

1. Ang Espiritu Santo ang may akda ng biblia. At sa Kanya lamang dapat tayo magtiwala. Ang mga tagapagturo ay makakatulong pero kung tayo ay maniniwala sa kanila higit sa Espiritu Santo maaari tayo maligaw. 2. Sa 1 Juan 2:26-27 nakasaad “26 Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. 27 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya.” 3. Sinubukan kong ipaliwanag sa ministro na ang biblia ay isinulat para basahin ng lahat at maintindihan sa tulong ng Espiritu Santo. Pero, kahit na ipinakita ko sa kanya sa biblia ang nakasaad, hindi ko nakitang naniniwala siya sa aking sinasabi.